حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer
حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer
حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer


حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer


بسم الله الرحمن الرحيم .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
تعريف guildofficer 150%
يعنى كامل بدون اخطاء .
و شغال مع الحرب و بينزل التون بمواعيد
زى كونكر اونلاين .

كود PHP:
                
REPLACE INTO 
`cq_actionVALUES ('5043000''5043001''5043030''0123''3''1 00:00 5 23:59');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043001''5043002''0000''0101''0''Hello,~I\'m~Guild~Officer~I~can~help~you~to~claim  ~GuildWar~reward.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043002''5008400''0000''0102''0''Give~my~reward. 5043005');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043003''610107''0000''0102''0''Close 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043005''5043035''5043006''0201''0''data1 == 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043006''5043007''5043015''0201''0''data1 == %syn_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043007''5043008''5043020''1001''0''rankshow == 100');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043008''7234051''5043025''0201''0''data0 == 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043009''7234060''0000''1001''0''e_money += 10000000');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043010''5043009''0000''0201''0''data0 = 1 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043011''5043014''0000''0125''2005''%user_name the Guild Leader of %syn_name has won the GuildWar and he has been reward with 10,000,000 CPs and 1 GoldPrize.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043012''5043013''0000''0101''0''Congratulations,~you~won~the~GW~and~claimed~your~  reward.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043013''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043014''5043012''0000''1022''0''Hi~%user_name~GuildLeader~of~%syn_name~you~can~cl  aim~your~reward~if~your~Guild~is~the~winner');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043015''5043016''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043016''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043020''5043021''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043021''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043025''5043026''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043026''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043030''5043031''0000''0101''0''Guild~War~is~being~held~now.~Afterwards,~the~lead   er~of~winning~guild~can~gain~CPs~income,which~clai   med~from~Monday~to~Thursday.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043031''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043032''5043010''0000''1022''0''%user_name the Guild Leader of %syn_name has won the GuildWar and he has been reward with 10,000,000 CPs and 1 GoldPrize.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043035''5043006''0000''0201''0''data1 = %map_owner_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043050''5043051''0000''0201''0''data0 = 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5043051''5008500''0000''0201''0''data1 = %map_owner_id 820');                
                
                
##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##                 
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008441''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008440''5008441''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008436''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008435''5008436''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008431''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008430''5008431''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~recieve~any~reward~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008423''5008435''5008470''0201''0''data3 >= 6 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008422''5008440''5008450''0201''0''data2 >= 1 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008421''5008423''5008430''1001''0''rankshow == 90');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008420''5008422''5008421''1001''0''rankshow == 100');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008417''5008420''5008490''1081''0''interval(47,12,1) >= 7');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008416''5008417''5008420''1073''0''stc(47,12) >= 10');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008415''5008416''5043015''0201''0''data1 == %syn_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008411''5008415''0000''0201''0''data1 = %map_owner_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008410''5008411''5008415''0201''0''data1 == 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008402''610107''0000''0102''0''Go~forward. 5008410');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008401''5008402''0000''0101''0''You~will~be~more~important~into~the~game~if~peopl  e~see~you~like~a~leader.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008400''5043003''0000''0102''0''Claim~Top~GL~and~DL. 5008401');                
                
##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##--------------------##                 
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008486''5008487''0000''0101''0''Congratulations,~you~claimed~your~reward.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008487''610107''0000''0102''0''Thanks. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008490''5008491''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~claim~any~prize~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008491''610107''0000''0102''0''Thanks. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008500''5008501''0000''0201''0''data2 = 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008501''5008502''0000''0201''0''data3 = 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008502''0000''0000''1010''2011''Don\'t forget to join the Guild War next week.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500515''0000''0000''0501''723745''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500516''0000''0000''0501''723746''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500517''0000''0000''0501''723747''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500518''0000''0000''0501''723748''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500519''0000''0000''0501''723749''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('500520''0000''0000''0501''723750''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403634''610011''0000''0101''0''Input~text~translated~here.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403640''7403641''7403634''0508''3''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403641''7403642''0000''0502''723745''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403642''7403643''0000''0501''721976''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403643''7403644''0000''0501''721976''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403644''7403645''0000''0501''721976''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403645''7403646''0000''0501''721977''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403646''0000''0000''1010''2005''Congratulations %user_name from guild %syn_name');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403650''7403651''7403634''0508''5''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('7403651''7403652''0000''0502''723746''');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008470''5008471''5008480''1098''0''29 31 32 33 34 35 36 37 38');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008471''5008472''0000''0101''0''Guild~Officer~text.~I~don\'t~know~what~this~means  .');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008472''5008473''0000''0102''0''Go~forward. 5008480');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008473''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008480''5008481''0000''1098''1''29 30 31 32 33 34 35 36 37 38');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008481''5008482''0000''0201''0''data3 += 1 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008482''5008483''0000''1074''0''stc(47,12) = 10 1');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008483''5008484''0000''1080''0''timestamp(47,12) set 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008484''5008485''0000''1096''30''200 0 604800 0 604800 1');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008485''5008486''0000''1085''0''GMLog/GW     %user_id    %user_name    %user_lev    %account_id');
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008441''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008440''5008441''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~claim~any~prize~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008436''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008435''5008436''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~claim~any~prize~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008431''610107''0000''0102''0''Close. 0');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008430''5008431''0000''0101''0''Sorry,~you~can\'t~claim~any~prize~now.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008423''5008435''5008470''0201''0''data3 >= 6 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008422''5008440''5008450''0201''0''data2 >= 1 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008421''5008423''5008430''1001''0''rankshow == 90');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008420''5008422''5008421''1001''0''rankshow == 100');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008417''5008420''5008490''1081''0''interval(47,12,1) >= 7');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008416''5008417''5008420''1073''0''stc(47,12) >= 10');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008415''5008416''5043015''0201''0''data1 == %syn_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008411''5008415''0000''0201''0''data1 = %map_owner_id 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008410''5008411''5008415''0201''0''data1 == 0 820');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008402''610107''0000''0102''0''Give~me. 5008410');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008401''5008402''0000''0101''0''You~will~be~more~important~into~the~game~if~peopl  e~see~you~like~a~leader.');                
                
REPLACE INTO `cq_actionVALUES ('5008400''5043003''0000''0102''0''Claim~Top~GL~and~DL. 5008401'); 
حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer
حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer
حصريا التصليح النهائى لى GuildOfficer