خلى بتاع المونك بديك خاصيات الارض والمياة والارض.... الخ 5375
خلى بتاع المونك بديك خاصيات الارض والمياة والارض.... الخ 5375

كل الى عليك شيل القديم وحط دا بدالة فى السورس
وشكراا

كود PHP:
#region HeadAbbot
                            
case 4271:
                                {
                                    switch (
npcRequest.OptionID)
                                    {
                                        case 
0:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    
dialog.Text("I am the monk trainer, master of balence in destruction and harmony.\nWhat do you seek, young monk?");
                                                    
dialog.Option("Promote me."1);
                                                    
dialog.Option("Learn skills."2);
                                                    
dialog.Option("Claim bound items."49);
                                                    
dialog.Option("Wait a minute."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        
#region BoundItems
                                        
case 49:
                                            {
                                                
dialog.Text("We just found some equipment, and I thought that we should give them to our pupils so they can be less defeatable.");
                                                if (!
client.HeadgearClaim)
                                                    
dialog.Option("Headgear (Lvl 15)."50);
                                                if (!
client.RingClaim)
                                                    
dialog.Option("Ring (Lvl 40)."51);
                                                if (!
client.NecklaceClaim)
                                                    
dialog.Option("Necklace (Lvl 50)."52);
                                                if (!
client.ArmorClaim)
                                                    
dialog.Option("Armor (Lvl 70)."53);
                                                
dialog.Option("Next."48);
                                                
dialog.Option("Nothing."255);
                                                
dialog.Send();
                                                break;
                                            }
                                        case 
48:
                                            {
                                                
dialog.Text("We just found some equipment, and I thought that we should give them to our pupils so they can be less defeatable.");
                                                if (!
client.BootsClaim)
                                                    
dialog.Option("Boots (Lvl 80)."54);
                                                if (!
client.TowerClaim)
                                                    
dialog.Option("Tower (Lvl 100)."55);
                                                if (!
client.FanClaim)
                                                    
dialog.Option("Fan (Lvl 100)."56);
                                                if (!
client.WeaponClaim)
                                                    
dialog.Option("Weapon (Lvl 110)."57);
                                                
dialog.Option("Back."49);
                                                
dialog.Option("Nothing."255);
                                                
dialog.Send();
                                                break;
                                            }
                                        case 
50:
                                            {
                                                
uint itemid 143009;
                                                
byte level 15;
                                                if (!
client.HeadgearClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.HeadgearClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
51:
                                            {
                                                
uint itemid 150079;
                                                
byte level 40;
                                                if (!
client.RingClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.RingClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
52:
                                            {
                                                
uint itemid 120099;
                                                
byte level 50;
                                                if (!
client.NecklaceClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.NecklaceClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
53:
                                            {
                                                
uint itemid 136069;
                                                
byte level 70;
                                                if (!
client.ArmorClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.ArmorClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
54:
                                            {
                                                
uint itemid 160159;
                                                
byte level 80;
                                                if (!
client.BootsClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.BootsClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
55:
                                            {
                                                
uint itemid 202009;
                                                
byte level 100;
                                                if (!
client.TowerClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.TowerClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
56:
                                            {
                                                
uint itemid 201009;
                                                
byte level 100;
                                                if (!
client.FanClaim)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);
                                                        
item.ID itemid;
                                                        
item.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 1;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.FanClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
57:
                                            {
                                                
byte level 100;
                                                if (!
client.WeaponClaim)
                                                {
                                                    
ISkill proff null;
                                                    
ushort maxlevel 0;
                                                    foreach (var 
prof in client.Proficiencies.Values)
                                                    {
                                                        if (
maxlevel prof.Level && prof.ID != 0)
                                                        {
                                                            
maxlevel prof.Level;
                                                            
proff prof;
                                                        }
                                                    }
                                                    if (
proff == null)
                                                        return;
                                                    
uint itemid 610199;
                                                    if (
client.Entity.Level >= level)
                                                    {
                                                        
ConquerItem item = new ConquerItem(true);

                                                        
item.ID itemiditem.Color Conquer_Online_Server.Game.Enums.Color.White;
                                                        
item.Durability item.MaximDurability Conquer_Online_Server.Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability;
                                                        
item.Bound true;
                                                        
item.Plus 3;
                                                        
item.SocketOne Conquer_Online_Server.Game.Enums.Gem.EmptySocket;
                                                        if (
client.Inventory.Add(itemConquer_Online_Server.Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd))
                                                        {
                                                            
client.WeaponClaim true;
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory.");
                                                            
dialog.Option("Alright."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't have atleast level " level ".");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("You cannot claim it twice.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        
#endregion
                                        #region Promote
                                        
case 1:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Class == 65)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You cannot be promoted anymore. You have mastered your class.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("To promote now you need" client.PromoteItemNameNeed " level " client.PromoteLevelNeed ".");
                                                        
dialog.Option("Promote me sir."3);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
3:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Class == 65)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You cannot be promoted anymore. You have mastered your class.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else
                                                    {

                                                        if (
client.PromoteItemNeed == 721020)
                                                        {
                                                            if (
client.Inventory.Remove("moonbox"))
                                                            {
                                                                
client.Inventory.Add(client.PromoteItemGain01);
                                                                
client.Entity.Class++;
                                                                
dialog.Text("Congratulations! You have been promoted.");
                                                                
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                                
dialog.Send();
                                                            }

                                                            else
                                                            {
                                                                
dialog.Text("You don't meet the requierments.");
                                                                
dialog.Option("Ahh."255);
                                                                
dialog.Send();
                                                            }
                                                            return;
                                                        }
                                                        if (
client.Inventory.Contains(client.PromoteItemNeedclient.PromoteItemCountNeed) && client.Entity.Level >= client.PromoteLevelNeed)
                                                        {
                                                            
client.Inventory.Remove(client.PromoteItemNeedclient.PromoteItemCountNeed);
                                                            
client.Inventory.Add(client.PromoteItemGain01);
                                                            
client.Entity.Class++;
                                                            
dialog.Text("Congratulations! You have been promoted.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You don't meet the requierments.");
                                                            
dialog.Option("Ahh."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        
#endregion
                                        #region Skills
                                        
case 2:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    
dialog.Text("Let me know what you want to learn.");
                                                    
dialog.Option("Triple Attack (Lvl 5)."6);
                                                    
dialog.Option("Oblivion (XP) (Lvl 15)"7);
                                                    
dialog.Option("Whirlwind Kick (Lvl 15)"8);
                                                    
dialog.Option("Radiant Palm (Lvl 40)"9);
                                                    
dialog.Option("Serenity (Lvl 40)"10);
                                                    
dialog.Option("Tranquility (Lvl 70)"11);
                                                    
dialog.Option("Compassion (Lvl 100)"12);
                                                    
dialog.Option("Auras (Lvl 20->100)"5);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
5:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    
dialog.Text("Which aura do you want to learn?");
                                                    
dialog.Option("Tyrant (Lvl 20)."13);
                                                    
dialog.Option("Fend (Lvl 20)"14);
                                                    
dialog.Option("Metal (Lvl 100)"15);
                                                    
dialog.Option("Wood (Lvl 100)"16);
                                                    
dialog.Option("Water (Lvl 100)"17);
                                                    
dialog.Option("Fire (Lvl 100)"18);
                                                    
dialog.Option("Earth (Lvl 100)"19);
                                                    
dialog.Option("Back to skills."2);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
6:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 5)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Triple Attack.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10490)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 5 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
7:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 15)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned the Oblivion XP skill.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10390)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 15 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
8:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 15)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Whirlwind Kick.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10415)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 15 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
9:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 40)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Radiant Palm.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10381)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 40 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
10:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 40)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Serenity.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10400)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 40 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
11:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 70)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Tranquility.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10425)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 70 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
12:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Compassion.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10430)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
13:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 20)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Tyrent Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10395)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 20 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
14:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 20)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Fend Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10410)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 20 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
15:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Metal Elemental Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10420)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
16:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Wood Elemental Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10421)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
17:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Water Elemental Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10422)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
18:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Fire Elemental Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10423)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        case 
19:
                                            {
                                                if (
client.Entity.Class >= 60 && client.Entity.Class <= 65)
                                                {
                                                    if (
client.Entity.Level >= 100)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You have learned Earth Elemental Aura.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                        if (!
client.AddSpell(LearnableSpell(10424)))
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You already know this skill.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You need to be level 100 or more.");
                                                        
dialog.Option("Alright."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    
dialog.Text("The ancient secrets of the monk is not for trade.\nIf you wish to learn the secrets of the monk come back in another life. Good bye.");
                                                    
dialog.Option("Alright."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                }
                                                break;
                                            }
                                        
#endregion
                                    
}
                                    break;
                                }
                            
#endregion 
خلى بتاع المونك بديك خاصيات الارض والمياة والارض.... الخ 5375
خلى بتاع المونك بديك خاصيات الارض والمياة والارض.... الخ 5375
خلى بتاع المونك بديك خاصيات الارض والمياة والارض.... الخ 5375