دالة تتأكد من البريد الالكتروني


الدرس :-

دالة تتأكد من البريد الالكتروني....هل هو صحيح ام لا


((من اضافة رامز في المنتدى)) ..
كود PHP:
<?php function is_valid_email($address

   
$address=strtolower(trim($address)); 
   return (
preg_match
      
'/^[-!#$%&\'*+\\.\/0-9=?A-Z^_`{|}~]+'.   // the user name 
      
'@'.                                     // the ubiquitous at-sign 
      
'([-0-9A-Z]+\.)+' .                      // host, sub-, and domain names 
      
'([0-9A-Z]){2,4}$/i',                    // top-level domain (TLD) 
      
trim($address))); 
}  
 
?>