ترقيع الثغرة الموجودة في 3.8.7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم اصدار ترقيع للنسخة 3.8.7 وكذلك للنسخة 4.1.4

https://www.vbulletin.com/forum/show...ing-quot-patch

يفضل للمرخصين تحميلها من الشركة والترقية عليهاومن لا يملك ترخيص يمكنه ترقيع الملفات بالطريقة الآتيه :
الترقيع يخص الي عندهم الاصدار 3.8.7 Patch Level 1
الاصدارات السابقة مثل 3.8.6 وما قبلها ما يحتاج تتطبق هذه الطريقة


1 - قم بفتح ملف class_core.php
وابحث بداخله عن :

كود PHP:
// ############################################################################# 
/** 
* Removes the full path from being disclosed on any errors 

* @param    integer    Error number 
* @param    string    PHP error text string 
* @param    strig    File that contained the error 
* @param    integer    Line in the file that contained the error 
*/ 
function vb_error_handler($errno$errstr$errfile$errline

 
 
 
    global 
$vbulletin
 
    switch (
$errno
    { 
        case 
E_WARNING
        case 
E_USER_WARNING
            
/* Don't log warnings due to to the false bug reports about valid warnings that we suppress, but still appear in the log 
            require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php'); 
            $message = "Warning: $errstr in $errfile on line $errline"; 
            log_vbulletin_error($message, 'php'); 
            */ 
 
            
if (!error_reporting() OR !ini_get('display_errors')) 
            { 
                return; 
            } 
            
$errfile str_replace(DIR'[path]'$errfile); 
            
$errstr str_replace(DIR'[path]'$errstr); 
            echo 
"<br /><strong>Warning</strong>: $errstr in <strong>$errfile</strong> on line <strong>$errline</strong><br />"
        break; 
 
        case 
E_USER_ERROR
            require_once(
DIR '/includes/functions_log_error.php'); 
            
$message "Fatal error: $errstr in $errfile on line $errline"
            
log_vbulletin_error($message'php'); 
 
            if (!
headers_sent()) 
            { 
                if (
SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi'
                { 
                    
header('Status: 500 Internal Server Error'); 
                } 
                else 
                { 
                    
header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error'); 
                } 
            } 
 
            if (
error_reporting() OR ini_get('display_errors')) 
            { 
                
$errfile str_replace(DIR'[path]'$errfile); 
                
$errstr str_replace(DIR'[path]'$errstr); 
                echo 
"<br /><strong>Fatal error:</strong> $errstr in <strong>$errfile</strong> on line <strong>$errline</strong><br />"
                if (
function_exists('debug_print_backtrace') AND ($vbulletin->userinfo['usergroupid'] == OR ($vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions))) 
                { 
                    
// This is needed so IE doesn't show the pretty error messages 
                    
echo str_repeat(' '512); 
                    
debug_print_backtrace(); 
                } 
            } 
            exit; 
        break; 
    } 

استبدله بـ :

كود PHP:
// ############################################################################# 
/** 
* Unicode-safe version of htmlspecialchars() 

* @param    string    Text to be made html-safe 

* @return    string 
*/ 
function htmlspecialchars_uni($text$entities true

    return 
str_replace
        
// replace special html characters 
        
array('<''>''"'), 
        array(
'&lt;''&gt;''&quot;'), 
        
preg_replace
            
// translates all non-unicode entities 
            
'/&(?!' . ($entities '#[0-9]+|shy' '(#[0-9]+|[a-z]+)') . ';)/si'
            
'&amp;'
            
$text 
        

    ); 

2 - قم بفتح الملف functions.php وابحث بداخله عن :

كود PHP:
if ($vbulletin->options['useheaderredirect'] AND !$forceredirect AND !headers_sent() AND !$vbulletin->GPC['postvars']) 
    { 
        
exec_header_redirect($vbulletin->url); 
    } 
 
    
$title $vbulletin->options['bbtitle']; 
 
    
$pagetitle $title
    
$errormessage $message
 
    
$url unhtmlspecialchars($vbulletin->url); 
    
$url str_replace(chr(0), ''$url); 
    
$url create_full_url($url); 
    
$url str_replace($str_find$str_replace$url); 
    
$js_url addslashes_js($url'"'); // " has been replaced by &quot; 
 
    
$url preg_replace
        array(
'/&#0*59;?/''/&#x0*3B;?/i''#;#'), 
        
'%3B'
        
$url 
    
); 
    
$url preg_replace('#&amp%3B#i''&amp;'$url); 
 
    
define('NOPMPOPUP'1); // No footer here 
 
    
require_once(DIR '/includes/functions_misc.php'); 
    
$postvars construct_hidden_var_fields(verify_client_string($vbulletin->GPC['postvars'])); 
    
$formfile =& $url
 
    (
$hook vBulletinHook::fetch_hook('redirect_generic')) ? eval($hook) : false
 
    eval(
'print_output("' fetch_template('STANDARD_REDIRECT') . '");'); 
    exit; 


استبدله بـ :

كود PHP:
 if ($vbulletin->url
    { 
        
$foundurl false
        if (
$urlinfo = @parse_url($vbulletin->url)) 
        { 
            if (!
$urlinfo['scheme']) 
            {    
// url is made full in exec_header_redirect which stops a url from being redirected to, say "www.php.net" (no http://) 
                
$foundurl true
            } 
            else 
            { 
                
$whitelist = array(); 
                if (
$vbulletin->options['redirect_whitelist']) 
                { 
                    
$whitelist explode("\n"trim($vbulletin->options['redirect_whitelist'])); 
                } 
                
// Add $bburl to the whitelist 
                
$bburlinfo = @parse_url($vbulletin->options['bburl']); 
                
$bburl "{$bburlinfo['scheme']}://{$bburlinfo['host']}"
                
array_unshift($whitelist$bburl); 
 
                
// if the "realurl" of this request does not equal $bburl, add it as well.. 
                
$realurl VB_URL_SCHEME '://' VB_URL_HOST
                if (
strtolower($bburl) != strtolower($realurl)) 
                { 
                    
array_unshift($whitelist$realurl); 
                } 
 
                
$vburl strtolower($vbulletin->url); 
                foreach (
$whitelist AS $url
                { 
                    
$url trim($url); 
                    if (
$vburl == strtolower($url) OR strpos($vburlstrtolower($url) . '/'0) === 0
                    { 
                        
$foundurl true
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
         
        if (!
$foundurl
        { 
            eval(
standard_error(fetch_error('invalid_redirect_url_x'$vbulletin->url))); 
        } 
    } 
 
    if (
$vbulletin->options['useheaderredirect'] AND !$forceredirect AND !headers_sent() AND !$vbulletin->GPC['postvars']) 
    { 
        
exec_header_redirect($vbulletin->url); 
    } 
 
    
$title $vbulletin->options['bbtitle']; 
 
    
$pagetitle $title
    
$errormessage $message
 
    
$url unhtmlspecialchars($vbulletin->url); 
    
$url str_replace(chr(0), ''$url); 
    
$url create_full_url($url); 
    
$url str_replace($str_find$str_replace$url); 
    
$js_url addslashes_js($url'"'); // " has been replaced by &quot; 
 
    
$url preg_replace
        array(
'/&#0*59;?/''/&#x0*3B;?/i''#;#'), 
        
'%3B'
        
$url 
    
); 
    
$url preg_replace('#&amp%3B#i''&amp;'$url); 
 
    
define('NOPMPOPUP'1); // No footer here 
 
    
require_once(DIR '/includes/functions_misc.php'); 
    
$postvars construct_hidden_var_fields(verify_client_string($vbulletin->GPC['postvars'])); 
    
$formfile =& $url
 
    (
$hook vBulletinHook::fetch_hook('redirect_generic')) ? eval($hook) : false
 
    eval(
'print_output("' fetch_template('STANDARD_REDIRECT') . '");'); 
    exit; حفظكم الله