من لوحة تحكم منتداك:

Look & Feel -> Edit Template HTML of your skin -> Profile View -> personal_portal_main

ابحث عن:

كود PHP:
 <div class='pp-tiny-text'>{$this->ipsclass->lang['m_profile_views_desc']}</divأضف أعلاه:
كود PHP:
 <br /><br />
        <
div class="borderwrap" style='padding:1px'>
        <
div class="pp-title">Quick PM</div>
        <
div class='pp-header'>Send PM to {$member['members_display_name']}</div>
 <
form id='postingform' style='display:block' action="{$this->ipsclass->base_url}act=msg" method="post" name="REPLIER" onsubmit="return ValidateForm(1);">
        <
input type="hidden" name="OID" value="0" />
        <
input type="hidden" name="act" value="Msg" />
        <
input type="hidden" name="CODE" value="04" />
        <
input type="hidden" name="MODE" value="01" />
        <
input type="hidden" name="auth_key" value="{$this->ipsclass->md5_check}/>
        <
table cellpadding='1' cellspacing='0' width='100%'>
 <
tr>
 <
td class='row1' width="10%"><b>To:</b></td>
 <
td class='row1' width="90%"><input type="text" name="entered_name" value="{$member['members_display_name']}size="20" autocomplete='off' style='width:150px' value="" tabindex="1" readonly="true"/></td>
        </
tr>
 <
tr>
 <
td class='row1' width="10%"><b>Title:</b></td>
 <
td class='row1' width="90%"><input type="text" name="msg_title" size="20" style='width:150px' tabindex="2" maxlength="40" value="" /></td>
        </
tr>
 <
tr>
 <
td class='row1' width="10%"><b>Message:</b></td>
 <
td class='row1' width="90%"><textarea name="Post" class="rte-iframe" id="ed-0_textarea" rows="5" cols="5" style="width:90%; height:50px" tabindex="3"></textarea></td>
        </
tr>
 <
tr>
 <
td colspan="2" width='100%' class='row1'> <input class='checkbox' type="checkbox" name="add_sent" value="yes" /> <b>Save a Copy?</b>
        <
br />
 <
input class='checkbox' type="checkbox" name="add_tracking" value="1" /> <b>Track this message?</b> </td>
 </
tr>
 <
tr>
 <
td colspan="2" class='row1' width="100%" align="center"><input class='button' type="submit" value="Send PM" tabindex="4" accesskey="s" /> <input class='button' type="submit" value="Preview PM" tabindex="11" name="preview" />
<
br /><br /></td>
        </
tr>
        </
table>
        </
form>
        </
div
النتيجة:

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

إنتهى