كود:
 <!-- *** START Doook Chat APPLET CODE *** --> 					<script language="javascript" type="text/javascript"> 					// <![CDATA[ 					var doookChatWidth = 200; 					var doookChatHeight =75; 					var doookChatTextColor = "ff5ab8"; 					var doookChatBackground = "ffedf9"; 					var doookChatLanguage = "arabic"; 					var doookChatMenuLinks = { 					    "الجافا غير مثبته بالجهاز": 					}; 					var doookChatExtra = { 					    "floodControl": "250" 					}; 					var doookChatType = 1; 					// ]]> 					</script> 					<script language="javascript" type="text/javascript" src="mhagrcom.js"></script> 					<!-- *** END Doook Chat APPLET CODE *** --> 													<!-- *** START Chat APPLET CODE *** --> <script language="javascript" type="text/javascript"> var ChatWidth = 200; var ChatHeight = 75; var ChatTextColor = "ffffff"; var ChatBackground = "ff60c0"; var ChatLanguage = "ar"; //var ChatMenu = { //    "website": "http://www.***.com", //    "vb": "http://www.***.com/vb" //}; var ChatType = 1; </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://174.37.30.19/DigiChat/jsf/dabyat.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://174.37.30.19/DigiChat/_.js?ts=1285181260420"></script><applet name="Chat" codebase="http://174.37.30.19/DigiChat/DigiClasses/" code="chat.client.ChatApplet" archive="Client_7.0.0.6.jar" mayscript="" height="75" width="200" align="MIDDLE"><param name="cabbase" value="Client_7.0.0.6.cab"><param name="SiteID" value="1252"><param name="background" value="ff60c0"><param name="textcolor" value="ffffff"><param name="language" value="ar.lang"><param name="ports" value="6014,6015,6016,6017">DigiChat requires a Java Compatible web browser to run.</applet> <!-- *** END Chat APPLET CODE *** -->
كود:
 <script language="javascript" type="text/javascript"> var ChatWidth = 200; var ChatHeight = 75; var ChatTextColor = "ffffff"; var ChatBackground = "ff60c0"; var ChatLanguage = "ar"; //var ChatMenu = { //    "website": "http://www.***.com", //    "vb": "http://www.***.com/vb" //}; var ChatType = 1; </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://174.37.30.19/DigiChat/jsf/dabyat.js"></script>