السلام عليكم
حبيتـ اقدم الكم كوود البحث بداخل صفحة
يعني جوه الصفحة
هاى هو الكود
كود PHP:
                            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<
script language="JavaScript">
var 
NS4 = (document.layers); // Which browser?
var IE4 = (document.all);

var 
win window// window to search.
var n0;

function 
findInPage(str) {

  var 
txtifound;

  if (
str == "")
 return 
false;

  
// Find next occurance of the given string on the page, wrap around to the
  // start of the page if necessary.

  
if (NS4) {

 
// Look for match starting at the current point. If not found, rewind
 // back to the first match.

 
if (!win.find(str))
while(
win.find(strfalsetrue))
  
n++;
 else
n++;

 
// If not found in either direction, give message.

 
if (== 0)
alert("Not found.");
  }

  if (
IE4) {
 
txt win.document.body.createTextRange();

 
// Find the nth match from the top of the page.

 
for (0<= && (found txt.findText(str)) != falsei++) {
txt.moveStart("character"1);
txt.moveEnd("textedit");
 }

  [
IMG]http://cdn5.tribalfusion.com/media/37536.gif[/IMG]    

 // If found, mark it and scroll it into view.

 
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
 }

 
// Otherwise, start over at the top of the page and find first match.

 
else {
if (
0) {
  
0;
  
findInPage(str);
}

// Not found anywhere, give message.

else
  
alert("غير موجود");
 }
  }

  return 
false;
}

</script>

<form name="search" onSubmit="return findInPage(this.string.value);">
<font size=3><input name="string" type="text" size=15 onChange="n = 0;"></font>
<input type="submit" value="Find">
</form> 
والسلام عليكم